Selecteer een pagina

Privacyverklaring Dutch Authentics

Deze verklaring is van toepassing op alle door Dutch Authentics geleverde producten en diensten.

Dutch Authentics, gevestigd te Graveerstift 59 Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dutch Authentics verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Dutch Authentics van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Dutch Authentics in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam contactpersoon/contactpersonen
• Organisatienaam
• Adresgegevens organisatie
• Telefoonnummer(s) (mobiel en/of vast)
• E-mailadres(sen) contactpersoon/contactpersonen
• Bankgegevens organisatie
• Voorletters, voornaam en achternaam deelnemer(s)
• E-mailadres(sen) deelnemer(s)

Verwerkt Dutch Authentics ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dutch Authentics verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Dutch Authentics, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Dutch Authentics.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dutch Authentics gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dutch Authentics zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Dutch Authentics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Dutch Authentics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@dutchauthentics.com.

Beveiliging
Dutch Authentics hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Dutch Authentics heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij Dutch Authentics toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Onze gameomgeving is beveiligd middels firewall, database authenticatie, encryptie, data in transit, database auditing en threat detection.

In het geval Dutch Authentics gebruik maakt van de diensten van derden, zal Dutch Authentics in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Dutch Authentics u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@dutchauthentics.com

Website Dutch Authentics
Het onderstaande is van toepassing op onze website (www.dutchauthentics.com). Met het bezoek van deze website en / of door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website. Met het bezoeken van deze website worden geen persoonsgegevens verzameld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op onze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Dutch Authentics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Dutch Authentics of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dutch Authentics. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Dutch Authentics.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@dutchauthentics.com.

Deze privacyverklaring is opgesteld 1 mei 2018