Selecteer een pagina

Gebruikersovereenkomst en privacyverklaring

Organisaties die met persoonsgegevens werken hebben met de komst van Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: AVG) meer verplichtingen gekregen. Dit vinden wij bij Dutch Authentics belangrijk en wij informeren u daar graag over. Bij vragen en/of onduidelijkheden, neem gerust met ons contact op via info@dutchauthentics.com.

Platform Dutch Authentics

Wij stellen ons platform graag ter beschikking aan u om gebruik van te maken. Op het platform staan de Missies, Catalogus, uw Avatar, Wallet en Wall of Achievements. Voor toegang tot het platform krijgt u van Dutch Authentics een account met inloggegevens. Om u optimaal gebruik te laten maken van de onderdelen van dit platform hebben wij een aantal gegevens van u nodig en hebben we een aantal spelregels en voorwaarden opgesteld welke zijn opgenomen in deze gebruikersovereenkomst.

1.         Algemeen

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens niet doorspelen aan derden en uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard in een afgesloten en beveiligd systeem.  Mocht het zo zijn dat uw profiel bij ons niet meer wordt gebruikt, dan zullen wij u erop attenderen dat wij over een profiel van u beschikken. U ontvangt hierover van ons een e-mail waarmee u kunt aangeven of de gegevens bewaard mogen blijven of kunnen worden vernietigd.

2.         Specifiek voor u

Als u met onderstaande akkoord gaat, geeft u hierbij toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet hierbij denken aan:

 • uw pasfoto/profielfoto opslaan en projecten op de Wall of Achievements;
 • registreren van uw e-mailadres;
 • registratie van uw voor- en achternaam;

Verder geeft u tegelijkertijd ook toestemming voor:

 • het tonen van uw persoonlijke voortgang aan deelnemers, collega’s en belangstellenden, binnen het platform;
 • het feit dat u een profiel bij ons aanmaakt en al deze gegevens bij ons worden opgeslagen;
 • om bij locatiegebonden missies uw locatie op basis van gps coördinatoren te bepalen en te registreren;
 • toegang tot uw camera voor het gebruiken van functionaliteiten om missies af te ronden;

Wij zijn slaan deze gegevens met een bewust gekozen doel op. De gegevens worden o.a. gebruikt voor:

 • Wall of Achievement en leaderboards in het platform;
 • uw voortgang te tonen aan andere deelnemende deelnemers, collega’s en belangstellenden;
 • uw profiel en voortgangsinformatie wordt getoond op het dashboards binnen uw eigen organisatie;
 • statistisch gebruik, dit gebeurd weliswaar anoniem;
 • de werking van enkele diensten in de catalogus. Voor een aantal diensten die u kiest in de catalogus worden de daartoe relevante gegevens gedeeld met de desbetreffende partijen die daarvoor zijn aangesloten bij Dutch Authentics.

De bovengenoemde persoonsgegevens en doelen zijn niet uitputtend, maar hebben altijd als doel om een bijdrage te leveren aan de beleving van u als deelnemer op ons platform.

In de AVG is ook geregeld dat het verwerken van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over de gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid ten strengste is verboden. Dit nemen we bij Dutch Authentics in acht.

3.         Spelregels

3.1      Bij het uitvoeren van de regels dient de deelnemers de wet, de regels van de deelnemende organisatie(s) waar u missies uitvoert, fatsoensnormen en de regels uit deze gebruikersovereenkomst in acht te nemen. Overtreding hiervan kan leiden tot het inactief zetten van het account. Met een inactief account heeft u op het platform alleen toegang tot uw Avatar.

3.2      Met het toepassen van Structured Gaming middels het platform streeft Dutch Authentics flow maar zeker ook een fun factor na, waarbij eventuele competitieve elementen in missies het belang van samenwerken en deze fun factor versterken. Fair play staat hierbij mede centraal. Oneigenlijk gebruik van het platform kan leiden tot het inactief zetten van het account.

3.3      Diensten en items verkregen als gevolg van het niet naleven van deze spelregels en/of oneigenlijk handelen zullen worden teruggevorderd in XP en indien dit niet mogelijk is middels incasso.

4.         Account

4.1      Dutch Authentics is te allen tijde bevoegd om toegang tot het platform te blokkeren. Dit gebeurt echter nooit zonder aankondiging vooraf. Met uitzondering van de situatie dat er geen relatie meer is tussen het account en de opdrachtgevende organisatie door bijvoorbeeld beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

4.2      De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inloggegevens. Deze zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met anderen. Het overtreden hiervan kan leiden tot het deactiveren van het account. Alle verkregen XP zijn dan niet meer opeisbaar.

4.3      Er dient een relatie te zijn tussen een actief account en een actieve deelnemende organisatie. Als deze er niet is, wordt het account gedeactiveerd en is het niet mogelijk om XP in te wisselen.

4.4      De opdrachtgevende organisatie heeft de mogelijkheid om het account op non actief te laten zetten zonder opgave van redenen. Hierbij is de opdrachtgevende organisatie verantwoordelijk voor de communicatie richting de deelnemer.

 4.5      Bij de mogelijkheid dat een gebruiker een eigen wachtwoord kan maken, dient deze niet overeen te komen met enig wachtwoord welke wordt gebruikt binnen de opdrachtgevende organisatie waaraan de deelnemer is verbonden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer.

4.6      Dutch Authentics staat geen grof taalgebruik, discriminatie, dreigende taal of enkele andere vorm binnen de algemeen heersende fatsoensnormen toe. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan Dutch Authentics. Mocht Dutch Authentics van mening zijn dat de norm is overschreden, dan kan dit leiden tot het inactief zetten van het account.

4.7      De datum dat een account inactief wordt gesteld, is gelijk aan de datum waarop formeel is aangegeven dat het account inactief wordt gezet.

4.8      Dutch Authentics heeft een termijn van 20 werkdagen om gegevens te verwerken. Indien er sprake is van overmacht kan dit termijn worden verlengd. De opschorting van dit termijn is gelijk aan de duur waarin de overmacht plaatsvindt.

4.9      Een gereactiveerd account begint met het saldo met 0 XP tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgevende organisatie waar de gebruiker van het account aan verbonden is. De XP score en het level van de avatar blijven gehandhaafd.

5.    Experience points (XP)

5.1      XP zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen ingewisseld worden voor diensten en items voor eigen gebruik.

5.2      XP kunnen alleen worden ingewisseld bij een actief account.

5.3      XP kunnen niet worden bijgekocht en alleen worden verkregen door het behalen van missies.

5.4      XP kunnen alleen worden ingewisseld in de catalogus en niet worden ingewisseld voor geld.

5.5      XP zijn onbeperkt houdbaar, mits er sprake is van een actief account bij een actieve organisatie.  

6.    Profielen

Dutch Authentics maakt profielen aan van de deelnemers en stemt hier waar mogelijk de verschillende onderdelen van het platform op af. Hoewel Dutch Authentics gebruik maakt van erkende modellen om de profielen vast te stellen, dienen deze als richtinggevend te worden gezien. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze profielen worden ontleend.

7.         Aansprakelijkheid

7.1      De content, gamemechanismen en onderdelen van het platform mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Het kopiëren of dupliceren van de content, gamemechanismen en onderdelen van het platform is niet toegestaan. Indien de gebruiker dit wel doet, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van de geleden schade en de schade die daaruit voortvloeit.

7.2      Het matchen van missies vindt plaats op basis van de gegevens van de betreffende deelnemende organisatie waar de gebruiker aan is verbonden.  Dutch Authentics is niet verantwoordelijk voor de juistheid hiervan. Indien de deelnemer van mening is dat deze gegevens geen represenatie van de werkelijkheid zijn, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke begeleider binnen de opdrachtgevende organisatie.

7.3      Het accorderen van missies gebeurt binnen het platform door de deelnemende organisatie(s) aangewezen personen. Dutch Authentics is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beoordeling tenzij door de opdrachtgevende organisatie(s) uitdrukkelijk is verzocht aan kwaliteitsbewaking te doen.

7.4      Voor het gebruik is een werkende internetverbinding vereist. Dutch Authentics is niet verantwoordelijk voor de werking hiervan.

7.5      Voor een optimale werking van het platform, het minimaliseren van beveiligingsrisico’s en om te beschikken over alle relevante functionaliteiten dient te allen tijde de laatste versie van de gebruikte app (uit de Play Store of App Store) geïnstalleerd te zijn. Dutch Authentics brengt regelmatig updates uit en adviseert om automatisch updates aan te zetten. Raadpleeg de handleiding van het betreffende toestel hoe u deze functie activeert. Dutch Authentics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen bij het gebruik van een oudere versie van de gebruikte app.

8.         Catalogus

De catalogus wordt ingericht door Dutch Authentics en/of door de opdrachtgevende organisatie(s). De items en geleverde diensten van de catalogus wordt geleverd door derden. Dutch Authentics doet er alles aan om deze kwalitatief hoogwaardig te laten zijn. Dutch Authentics kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aangeboden kwaliteit. Bij een geschil kan Dutch Authentics of de opdrachtgevende organisatie optreden als mediator. 

8.1    Deelnemer

Indien je als deelnemer niet tevreden bent over de geleverde dienst(en) of er zijn andere redenen waardoor je als deelnemer niet tevreden bent, kun je een verzoek indienen tot gedeeltelijk of volledige teruggave van XP. Dutch Authentics zal het verzoek bekijken, onderzoeken en een beslissing nemen. De uitkomst is definitief en kan geen bezwaar tegen worden aangetekend.

8.2    Suppliers

Als supplier dien je het item of de dienst te leveren conform de wijze waarop deze is aangeboden in de catalogus. Op het moment dat de partijen hierover van mening verschillen zal Dutch Authentics hier een beslissing overnemen. Deze is bindend. Op het moment dat de dienst niet geleverd is binnen de kwaliteitstandaard, zullen de XP geheel of gedeeltelijk terugkeren naar de deelnemer. De afgesproken vergoeding zal hierop aangepast worden. De uitkomst is definitief en kan geen bezwaar tegen worden aangetekend.

 

Gegevens klanten
Dutch Authentics verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Dutch Authentics van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Dutch Authentics in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam contactpersoon/contactpersonen
• Organisatienaam
• Adresgegevens organisatie
• Telefoonnummer(s) (mobiel en/of vast)
• E-mailadres(sen) contactpersoon/contactpersonen
• Bankgegevens organisatie
• Voorletters, voornaam en achternaam deelnemer(s)
• E-mailadres(sen) deelnemer(s)

Verwerkt Dutch Authentics ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dutch Authentics verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben?
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Dutch Authentics, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Dutch Authentics.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dutch Authentics gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dutch Authentics zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Dutch Authentics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Dutch Authentics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@dutchauthentics.com.

Beveiliging
Dutch Authentics hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Dutch Authentics heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij Dutch Authentics toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval Dutch Authentics gebruik maakt van de diensten van derden, zal Dutch Authentics in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Dutch Authentics u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@dutchauthentics.com

Website Dutch Authentics
Het onderstaande is van toepassing op onze website (www.dutchauthentics.com). Met het bezoek van deze website en/of door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website. Met het bezoeken van deze website worden geen persoonsgegevens verzameld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op onze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Dutch Authentics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Dutch Authentics of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dutch Authentics. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Dutch Authentics.

Deze privacyverklaring is opgesteld 1 september 2019